NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Ukuhlakanipha
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Copyright

NE-AT

A division of Impact trading plus 131 c/c

 

UKUHLAKANIPHA.

 

Ukuhlakanipha kuyinto ebalulekile ukuthi sibe nayo ngoba siyazi phela ukuthi yonke into ngaphambi-kokuthi uyazi idinga ubuhlakani bakho ngaphandle kwalokho akukho okunye okungenzeka nokunga -qhubeka ezimfunweni zakho njengomuntu. kanye nokuyimpumelelo ekuphileni kwakho ake siqikelele-kakhulu ngasezintweni ezibalulekile singaphiki nokuthi omunye wenzani ngoba lokho kuyimbambezela.

 

Into eyimbambezela yinto leyo engafuneki kubantu nabasafisa isimo sempilo eyimpumelelo esheshayo.

Ukuthi impumelelo esheshayo akusho ukuthi hamba uyokweba noma uyobulala noman wenze okunye-Okungasile kepha ziqoqe wenze ngendlela okuyiyo okuyindlela enesiphetho esiyimpumelelo ebanzi Neyokuphila okunesiphetho esiyisona nesakhayo kumele uzitshele into eyodwa ngokuphila kwakho Lokho kungukuthi impilo yakho ikwisimo esinjani esingakusiza kanjani uphumelele kanjani ngoba kungenzeka usizakale ugcine wonile konakho futhi nami njengombhali walelipheshana nginenkinga engangilahlekisela okukhona ngokungekho okufanele nami ngizame ukugwema leyonkinga ukuze nami ngizithole ngisempumelelweni yekusasa uma ngingagwema lesosimo engikuso esingasile uma ngithi esingasile Ngisho ukuthi esingangifanele nakancane ngokwempilo yami esingagcina singifake kwenkulu inkinga ebengingayilindelanga nakancane empilweni yami kungaba kuhle uma nami ngingazama Ukuzigwema esimweni sempilo enjalo.

Ngingazisiza kanjani na ngokuthi kokubi cha kepha kokuhle yebo kodwa hhayi ngomlomo kuphela Kepha nangezenzo zami engizenzayo eziyimizamo yokuzikhipha ehlazweni elingathandwa muntu.

Kunokuthi balithande liyabahlazisa ikakhulukazi abazali bami okusho ukuthi lokhu kuyinkinga enkulu kakhulu ekumele nami ngiyibheke ngehlo elibanzi kube yimi engilwa nayo kungabi yiyo elwa nami ngoba esikhathini esizayo ngiyozisola sengingedwa sebengekho labo ebengenza nabo okunga-

lungile emphakathini nakubantu bonke emhlabeni ngenxa yophuzo oludakanayo kuphela okusobala

ukuthi luyinto engalungile nengingadalwelwanga yona kepha ngokuphula kwami umthetho kuyacaca

lokho ukuthi kumele ngishiye lento engalunganga kangaka ekuphileni kwami noNKulunkulu akayithandi futhi.

Ngoba kuyicala ukuphikelela entweni uma ophezu konke engayithandi engithanda ukuba ngikuchaze kungukuthi ophezu konke uma ngithi ophezu konke ngisho ukuthi okunguye owadala izulu nohlaba Esikuwo njengoba sikhuluma kungenxa yakhe ngoba futhi nathi siyindalo yakhe ebalulekile kodwa ke yize nathi singamhloniphi kepha yena uyaqhubeka esenzela okuhle.

 

Ngakho mina isicelo sami asisodwa kepha zimbili yilezi ukuthi uJehova akangiphe ukuhlakanipha.

Kanye nokuphila nalabo abanjengami ngasezintweni ezingalungile asenze sibe nokuqonda ngasezintweni- ezihambelana nokuphila kwethu njengokuthi simhloniphe futhi simazi ngakho ngiyazicelela ukuthi akasuse lonke

lolulwembu olusivale amehlo ethu sizihloniphe thina kuqala ngaphambi kokuthi sihloniphe abanye esiphila nabo okungaba yinto ebalulekile ngathi ukuthi siyenze.

Nengasibuyisela futhi isenze siziqhayise ekugcineni ngoba kuyoba umvuzo omuhle kithina sonke uma

Senza lukho okufunwa nguye ngoba siyazi ukuthi nezimvu zinomelusi wazo ozelusayo ngaphandle kwalokho azinakuzelusa ngakho nomuntu unomelusi wakhe okunguye omelusayo nokunguye omqaphile kukho konke ukuphila kwakhe elami igama lingukuthi asizicelele ukuhlakanipha kowasidala nowasiletha emhlabeni ngoba ngiyazi ukuthi abanye bethu bayazi ukuthi akahlulwa yilutho kokungokwakhe engethemba ukuthi konke kungokwakhe okusemhlabeni nokusezulwini ngoba ungezwa abanye bezikhohlisa bethi baya ezulwini okuyinto engekho nengakaze ibe khona ngisho semandulo Kusukela ekudalekeni komuntu ngisho nakubantu bokuqala emhlabeni abadalwa uNkulunkulu abango Adam no Eve asizwanga ukuthi bafa baya ezulwini kepha bafa babuyela emhlabathini ababevele bethatshathwe kuwo nowukuqala kokuvela komuntu nakho konke okuvela kuwu yonke into yomhlaba esiphila kuwo nesiyophelela kuwo kepha uma sishintsha inkambo yokuphila kwethu sithatha okuyiyo eyisa ekuphileni okuphakade okuyisithembiso esingayikushintshwa ngumuntu nesingayikuphela kuze kufike lezozinsuku ezazi profethiwe ngabaprofethi bakhe ophezu konke ongaqambi manga okufezayo akuthembisile kuwo wonke umuntu nasezilwaneni zomhlaba kanye nasezinyonini zezulu ngoba phela nazo zingezakhe futhi ziphakelwa nguye kanjalo nathi futhi siphakelwa nguye.

 

Ngiyema lapho okwamanje ngizifisela inguquko mina nabanye kulomhlaba esiphila kuwo.

Lucky. O.MachiPlease visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.Alf Einar Ljung